Forord
Af Suhas Majumdar
Oversættelse af: Preface
Kilde: Voice of Dharma
Udgivet på myIslam.dk: 21. september 2014


Dette er en let udvidet udgave af en lille monografi, jeg skrev på bengalsk, om det vigtige islamiske emne, jihad fi sabililla (krig for Allahs sag). Jihad har fem klare elementer, og en fuldstændig forståelse af emnet, kræver en diskussion af hver af dem.

Jihad står således for ...
(1) Ekspansion af islam med magt;
(2) Tilintetgørelse af de vantro;
(3) Etablering af jizya for den undertvungne vantro befolkning;
(4) Plyndring i form af ejendom fravristet de vantro; og
(5) Plyndring i form af slavebundne kvinder og børn, taget fra de besejrede vantro.

I den bengalske monografi havde jeg kun en udførlig diskussion af emnet plyndring, som på arabisk kaldes ghanima. De andre elementer diskuterede og forklarede jeg kun ud fra Koranens tekst, uden at illustrere dem med eksempler fra Profetens karriere. I denne udvidede version, har jeg viet særskilte kapitler til disse elementer, fremhævet Profetens aktiviteter i forbindelse med hver af dem, og tilføjet nye afsnit i Appendiks.

Det er mit håb, at jeg - ved at forøge størrelsen ganske lidt - har fået alt med af virkelig betydning, og at de teoretiske aspekter af denne vigtige islamiske doktrin er blevet behandlet her i fuld udstrækning. Jeg har dog ikke beskrevet de mange historiske jihad-kampagner, der er ført af islamiske fanatikere gennem århundrederne; men jeg har diskuteret to af Profetens ghazwa'er (= jihad-kampagner) - hans erobring af Mekka og hans tilintetgørelse af den jødiske stamme Qurayza; disse to udgør en integreret del af jihad-institutionens teoretiske apparat. Profetens liv og gerninger danner fundamentet for islamisk teologi og kendes som sunna. Denne, sammen Koranens udtalelser - tilskrevet Allah og kendt under det arabiske navn wahy (= åbenbaring) - udgør islams endelige kilder.

Uanset mit manglende kendskab til det arabiske sprog, har jeg forsøgt at være så nøjagtig som mulig, og har brugt de bedste oversættelser af Koranen og hadith. De koranvers, jeg har citeret, er for det meste fra Mohammed Marmaduke Pickthalls velkendte oversættelse [denne danske oversættelse bruger Ellen Wulffs udgave, o.a.], men jeg har ikke undladt at konsultere andre pålidelige versioner for at verificere Pickthalls trofasthed mod originalen. Efter alt at dømme synes denne trofasthed at være af meget høj standard, og selvom jeg har fundet én eller to småfejl - for ikke at nævne hans noget generende forkærlighed for arkaisk engelsk stil - har jeg i det store og hele holdt mig til hans version, selv når alternative versioner har syntes at bringe originalens betydning klarere frem. Dette skyldes, at Pickthall var en englænder, der efter eget ønske blev muslim, og hans gengivelse lægger på hver side hans samvittighedsfulde ortodoksi for dagen.

Hvad angår hadith-litteraturen (som indeholder overleveringer, traditioner), er tilgængelige engelske versioner på ingen måde talrige. Jeg har brugt den engelske version af den næst-vigtigste samling, Sahih Muslim. Denne version er af Abdul Hamid Saddiqi, en pakistansk lærd. For at krydstjekke har jeg brugt en bengalsk oversættelse af den vigtige samling, Mishkat-ul-Masabih. Denne oversættelse er af en bangladeshisk teolog, M. Aflatoon Kaisar. Mishkat er et kompendium af dele fra forskellige kanoniske samlinger samt hadither, der ikke regnes for kanoniske, men anerkendes som vigtige kildematerialer til afgørelse af stridsspørgsmål. I det store og hele har jeg fundet, at Abdul Hamid Siddiqis og Maulana Kaisars versioner stemmer ret nøje overens.

Jeg har citeret temmelig generøst fra Sir William Muirs klassiske biografi over Profeten og også fra det omhyggelige arbejde af professor D. S. Margoliouth.

I Indien er kritiske studier af islam få og der er langt imellem dem. Muslimske lærde har udført et vigtigt arbejde med at oversætte den kanoniske litteratur, men de er af indlysende grunde veget tilbage fra kritiske studier af islam. Det er takket være Sri Ram Swarup fra Delhi og hans eksempel, at islam er begyndt at blive undersøgt kritisk i Indien i de seneste år. Jeg kunne ikke bruge hans banebrydende undersøgelse, Understanding Islam through Hadis, da dette værk er blevet forbudt af Delhi-aministrationen ved en befaling, som blev rettet mod intet mindre end forskningsfriheden selv. Men uden Sri Ram Swarups vejledning, kunne jeg ikke være begyndt at lede efter hadith-samlingerne og det uvurderlige lager af information, der er indeholdt i dem, om teori og praksis af jihad. Varmeste tak til ham, og jeg benytter denne lejlighed til at indrømme min gæld til ham.

Sita Ram Goels The Calcutta Quran Petition er en guldgrube af oplysninger om de historiske jihad-kampagner, der fandt sted i middelalderens Indien. Hans diskussion af de teoretiske aspekter af jihad er ikke stor i omfang, men den har hjulpet mig i min forskning ved hvert skridt som en sikker vejledning.

Calcutta,
Suhas Majumdar
20. juni 1994
Sri Suhas Majumdar underviser i matematik på et Calcutta-college. Han blev født i 1937 i en afsides landsby i Mymensingh-distriktet i Østbengalen, nu Bangladesh. Han har skrevet en hel del bøger på bengalsk om emnet: reinkarnationen af det 7. århundredes islam på nutidens Indiens jord. Han føler, han er særlig velegnet til at skrive om dette emne, eftersom hans tidlige dage forløb i skyggen af Noakhali-massakrene [i 1946, altså et år før uafhængigheden og delingen af Britisk Indien i Indien og Pakistan, o.a.]. Emnet har været i hans sind i de sidste 50 år, men det var først for nylig, efter at have læst afsnittet Kitab Al-Jihad Wa'l Siyar i Sahih Muslim, at ideen om at skrive en bog om emnet faldt ham ind. Kilde
Indhold

Forord
Henvisninger
Indledning
Kapitel 1.           Jihad i Koranen
Kapitel 2.           Jihad i hadith
Kapitel 3.           Ghanimah eller plyndring i Koranen
Kapitel 4.           Plyndring (ghanimah) i hadith
Kapitel 5.           Islamisk ekspansion gennem jihad: Sunnaens vidnesbyrd
Kapitel 6.           Ødelæggelsen af afguder og afgudstempler under jihad: Sunnaens vidnesbyrd
Kapitel 7.           Slagtning af vantro under jihad: Sunnaens vidnesbyrd
Kapitel 8.           Plyndring (ghanimah) under jihad: Sunnaens vidnesbyrd
Kapitel 9.           Jihad i sharia
Kapitel 10.         Jihad og religiøse optøjer
Kapitel 11.         Sammenfatning
Kapitel 12.         Konklusion

Tillæg

1.           Jihad og fordrivelse af ikke-muslimer fra islamiske lande
2.           Jizya og dhimmien
3.           Udviklingen af jihad-doktrinen i Koranen
4.           Akbars holdning til jihad
5.           Jihad-doktrinen som forsvarskrig
Oversættelse: Bombadillo