Hvordan vi kan leve sammen
Af Saudiske Intellektuelle
Et svar til ”What We're Fighting For” [Hvad vi kæmper for] som dukkede op på www.islamtoday.net

Oversættelse af: How We Can Coexist
Kilde: Institute for American Values
Udgivet på myIslam.dk: 26. december 2011


Hvis intet andet er nævnt, er alle koran-citater i det følgende taget fra Ellen Wulffs danske oversættelse (Forlaget Vandkunsten, 2006), dog således, at "Gud" er erstattet med "Allah".

Uddannede mennesker har i nogen tid diskuteret en erklæring udarbejdet af Institute for American Values med titlen "What We're Fighting For” (intellectuals-am what-we-are-fighting-for.php) [Hvad vi kæmper for (intellectuals-am hvad-vi-kaemper-for.php)], som blev underskrevet af tres amerikanske intellektuelle. Den sætter fokus på en række spørgsmål, hvoraf de vigtigste er at forklare moralen bag USA's krig mod, hvad de kalder terrorisme og at opfordre muslimer til at stå sammen med dem, antage de amerikanske værdier, og kæmpe mod det, de betegner som islamisk radikalisme.

Vi byder dialog og udveksling velkommen. Dialog er i princippet en ædel bestræbelse, hvor vi kan få givet vore moralske fundamenter et grundigt eftersyn og få drøftet dem i den hensigt, at skabe et mere retfærdigt og afbalanceret forhold mellem vores nationer og folk. Med dette udgangspunkt vil vi, underskriverne af dette brev – fra landet med de to moskéer og islams vugge, Kongeriget Saudi-Arabien – præsentere vort synspunkt som et informeret alternativ i den hensigt, at etablere en atmosfære af gensidig forståelse, der kan tages op af organisationer og regeringer.


Dialogen

Vi er fast overbevist om, at det er nødvendigt for folk med viden og retsindighed at være i besiddelse af en vidtrækkende visionær dybde. Dette vil forhindre dem i, under pres af omstændighederne, at forfølge individuelle og sekteriske valg, der ikke tager etik og menneskerettigheder i betragtning. Således er nemlig de valg, der fører samfund til evig angst, afsavn og umenneskelig konflikt.

Sproget i deres diskurs er magtens sprog. Dette er en fejl, for at gøre magten til dialogens sprog tenderer mod at lade konfliktskabende kræfter spille en svært håndterlig og uvis rolle i fremtiden.

På dette afgørende tidspunkt i historien, opfordrer vi fordomsfri tænkere til at tage del i en alvorlig dialog i et forsøg på at skabe en bedre forståelse for begge parter, der vil holde vores befolkninger væk fra konfliktens område og berede vejen for en bedre fremtid for de kommende generationer, der forventer meget af os.

Vi inviterer alle til at deltage i dialogprocessen, som vi præsenterer for verden, og gør det inden for rammerne af retfærdighed, moral og menneskerettigheder, så vi kan give et godt budskab til verden om en proces, som vil bringe den fred og meget godt.

I det omfang, at dialog er nødvendig og virksom, må den opretholde en tone af respekt, klarhed og ærlighed. Disse er forudsætningerne for dens succes. Dialog i sig selv kan kun bygges på et sådant fundament, og de, der deltager i den, må være villige til uforfærdet at acceptere kritik og korrektion.

Derfor siger vi klart og i fuld oprigtighed, at vi er rede til at drøfte ethvert spørgsmål, der rejses af Vesten, i bevidstheden om, at der er en række begreber, moralske værdier, rettigheder, og idéer, som vi deler med Vesten, og som kan plejes for at bringe dét frem, der er bedst for os alle. Det betyder, at vi har fælles mål. Ikke desto mindre har vi, ligesom jer, vore egne styrende principper og prioriteter, og vore egne kulturelle forudsætninger.


Vore værdier og ledende principper

Der er en række grundlæggende principper og moralske værdier, der styrer vores omgang med andre nationer. Disse blev fastsat for fjorten hundrede år siden af islams sendebud, Muhammed. Det var før menneskerettighedsorganisationer eksisterede, og før der var et FN med dets internationale chartre.

Lad os se på nogle af disse:

1. Mennesket er i sig selv en hellig skabning. Det er forbudt at forbryde sig mod ethvert andet menneske, uanset hudfarve, etnicitet eller religion. Koranen siger: "Vi har hædret Adams børn." [17:70]

2. Det er forbudt at dræbe en menneskelig sjæl uretfærdigt. At dræbe et enkelt menneske er for Gud lige så forkasteligt som at dræbe hele menneskeheden, ligesom det at redde et enkelt menneske fra døden er lige så vigtigt som at redde livet for hele menneskeheden. Koranen siger: "… hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet." [5:32]

3. Det er forbudt at påtvinge et menneske en religiøs tro. Koranen siger: "Der er ingen tvang i religionen." [2:256] Et menneske vil ikke engang blive betragtet som muslim, hvis han eller hun har antaget islam under tvang.

4. Islams budskab er, at menneskelige relationer skal baseres på de højeste moralske standarder. Muhammed sagde: "Jeg er sendt alene for at udvikle god adfærd."

Koranen siger: "Vi har sendt Vore udsendinge ud med de klare beviser, og Vi sendte Skriften ned sammen med dem, tillige med vægten, for at menneskene kunne varetage retfærdigheden. Også jernet har Vi sendt ned. Der ligger en mægtig styrke deri og megen nytte for menneskene.” [57:25]

Vi læser et andet sted i Koranen: "Allah forbyder jer ikke at være venlige og handle retfærdigt mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen, og som ikke har fordrevet jer fra jeres boliger. Allah elsker dem, der handler retfærdigt.” [60:8]

5. Alle ressourcer på Jorden blev skabt for menneskeheden. Koranen behandler dette, når den siger: "Han er den, der skabte alt på jorden til jer …" [2:29]

Disse ressourcer blev kun skabt for at mennesker kunne have nytte af dem inden for retfærdighedens rammer og til gavn for menneskeheden. Derfor - at skade miljøet, at sprede ødelæggelse på Jorden, at øve vold mod svagere nationer og kæmpe for at fravriste dem deres rigdom og frugten af deres fremgang, er en adfærd, der forkastes af Gud. I Koranen læser vi: "Når han har vendt sig bort, stræber han efter at skabe fordærv på jorden og ødelægge afgrøde og afkom. Allah elsker ikke fordærv." [2:205] og: "Skab ikke fordærv på jorden, efter at den blev bragt i orden." [7:56]

6. Ansvaret for en forbrydelse påhviler alene gerningsmanden for forbrydelsen. Ingen kan straffes for en andens forbrydelser. Koranen siger: "Ingen skal bære en andens byrde." [35:18]

7. Retfærdighed for alle mennesker er deres umistelige ret. At undertrykke dem er forbudt, uanset deres religion, hudfarve eller etnicitet. Koranen siger: "Når I afgiver et udsagn, skal I være retfærdige, også når det drejer sig om en slægtning." [6:152]

8. Dialog og indbydelse skal ske på den bedst mulige måde. Koranen siger: "Kald til den Herres vej med visdom og smuk formaning! Og du skal strides med dem på en endnu smukkere måde!" [16:125]

Vi tror på disse principper, hvilket vores religion befaler os til. De er Muhammeds lære. De stemmer til en vis grad overens med nogle af de principper, som de amerikanske intellektuelle præsenterede i deres brev. Vi ser, at denne overensstemmelse giver os en god platform for diskussion, der kan føre godt med sig for hele menneskeheden.


Begivenhederne den 11. september og hvad de indebærer

Det er helt urimeligt at bruge de tragiske begivenheder den 11. september som et middel til at kategorisere vor verdens ideologier, civilisationer, og samfund. Disse angreb var uvelkomne for mange mennesker i den muslimske verden på grund af islams værdier og moralske lære, som de krænkede.

Samtidig undrer vi os over de forhastede konklusioner, fremsat om angribernes motiver, der begrænser dem til et angreb på det amerikanske samfund og dets universelle menneskelige værdier. Uden at gå ind i en lang diskussion om sagen, ser vi det som vores ret, og en ret for alle upartiske tænkere såvel som en ret for alle amerikanere, at spørge om, hvorfor angriberne ikke valgte et andet land, der hylder de samme vestlige værdier? Hvorfor vendte de ikke deres opmærksomhed mod andre nationer og samfund i Asien og Afrika, som tilslutter sig afgudsdyrkende religioner, for disse ville have gjort sig mere fortjent til et angreb, hvis sagen for angriberne havde været at bekæmpe dem, der var uenige i deres værdier. Desuden lærer islam, at de kristne er tættere på muslimerne end noget andet folk. Historien fortæller os, at islams profet, Muhammed, i islams tidligste år, sendte en gruppe af sine tilhængere til en af de kristne konger i Etiopien, fordi der i hans rige fandtes en enestående respekt for rettigheder. Den fortæller os også, at profeten Muhammed sendte et brev til den kristne konge af Rom og ét til kopternes kristne konge. Begge breve blev modtaget nådigt. Koranen siger om de kristne, at de i handlemåde er de moralsk mest dydige af alle religiøse samfund udenfor islam: "Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Allahs side, der er mest fjendtligt stemt over for dem, der tror; og du finder, at de, der er mest venligt stemt over for dem, der tror, er dem, der siger: ’Vi er kristne.’” [5:82]

Hvorfor skal vi ignorere denne historie og tillade en overfladisk og forhastet opfattelse af begivenhederne? Dette er ikke alt. De love, som islam kom med, er til for at skabe et stabilt liv for både dem, der tror på den, og dem der ikke gør. Desuden beskriver Koranen profeten Muhammed som "en barmhjertighed for hele menneskeheden". Men når én fraktion foretrækker at skabe konflikt med muslimer eller at ignorere deres rettigheder, så reagerer islam med modstand og selvforsvar, hvilket er blandt målene for jihad. Vesten må indse, at den, ved at blokere den muslimske verdens særlige valg og moderate forhåbninger og ved at skabe konflikter, vil skabe perspektiver for den muslimske verden, der vil blive svære at overvinde i fremtiden, og vil skabe problemer for de kommende generationer over hele verden.

Det er urimeligt at antage, at de, der angreb USA den 11. september, ikke på en eller anden måde følte sig berettiget til at gøre som de gjorde, på grund af de ting De Forenede Stater har gjort mange steder overalt i verden. Vi vil på ingen måde hævde, at de havde ret til at ramme civile mål, men det er nødvendigt at erkende, at der findes en vis form for årsagssammenhæng mellem amerikansk politik og hvad der skete.

Set fra en anden vinkel - hvis vi antog, at gerningsmændene til angrebene den 11. september mod USA kom fra en eller anden særlig fraktion i Europa, Kina eller Japan, eller endog fra en jødisk religiøs fraktion, ville USA's beslutning så have været at udsætte dem og deres nationer for den type aggression, som de nu udsætter muslimerne for? Denne politik giver kun de påståede gerningsmænd og deres sympatisører mere bevis for deres påstand om, at Amerika er undertrykkende og aggressiv over for den muslimske verden.

Begivenhederne den 11. september burde være en drivkraft for etableringen af en ny samling internationale institutioner, der kan skabe retfærdighed og sikre folks rettigheder. De er nødvendige for at fortrænge institutioner som FN's Generalforsamling og FN's Sikkerhedsråd, som blev etableret efter de to verdenskrige for at umuliggøre krig mellem herskesyge nationer. Disse institutioner var ikke i stand til at skabe retfærdighed og sikkerhed for de svageste folk eller beskytte deres lande. Der er behov for institutioner, som ikke blot vil fungere som skueplads for en udvidelse af stormagternes indflydelse. Hvor mange folk er ikke blevet ført i ulykke og med magt blevet ribbet for deres ressourcer til gavn for disse undertrykkende magter.

Ligeledes bør disse begivenheder få os til vende opmærksomheden mod det forhold, at overdreven styrke, uanset på hvor mange måder den kan vise sig, aldrig er en tilstrækkelig garanti for sikkerhed. En lille gruppe kan, hvis den har viljen, gøre massiv skade og fortræd på deres modstandere, uanset hvor stærke disse modstandere måtte være.

Vi har lært af historien, at magt ikke er den eneste måde at garantere sikkerhed på, da de typer af garantier, der kommer af ren magt, bærer spirerne til svigt og kollaps med sig, og altid er ledsaget af bitterhed og utilfredshed på den ene side og arrogance på den anden. Men når disse garantier bygger på retfærdighed, så er muligheden for deres succes langt større.

Hvis amerikanerne ser begivenhederne den 11. september som et vendepunkt for dem i den måde, hvorpå de definerer deres forhold til muslimer generelt, ikke blot til den gruppe af mennesker, der faktisk stod bag, kan man så bebrejde os, når vi ser, at tilstedeværelsen af den jødiske stat Israel på palæstinensisk jord og den kontrol, de har over den gennem stormagternes støtte, var og stadig er en afgørende faktor i den måde, hvorpå vi definerer og former vores forhold til Vesten, såvel som til dens værdier og institutioner?


Vores holdning til Amerika

Vi kan med lethed se i dag, at den østlige blok - Japan og Kina – synes mere fremmed for forståelsen af den islamiske verden end Vesten. Der er mange flere broer, der forbinder den islamiske verden med Vesten, end der forbinder den med Østen. Ligeledes findes der gensidigt fordelagtige relationer og fælles interesser mellem den muslimske verden og Vesten. Det må formodes, at Vesten opfatter det som i dens bedste interesse, at der er balance og stabilitet i den muslimske verden, og at den ved, at de muslimske lande har givet meget til den, især økonomisk. Vesten er den, der primært nyder godt af muslimsk økonomisk styrke.

På trods af dette, har ethvert menneske i den muslimske verden den opfattelse, at Kina og Japan ikke har forvoldt den muslimske verden noget klart problem, og de har heller ikke gjort noget skadeligt for dens interesser, lande og samfund. Den gennemsnitlige muslim opfatter østerlændinge som mere retfærdige, afbalancerede og mere milde end vesterlændinge. Denne følelse er blevet indpodet i de enkelte medlemmer af det muslimske samfund af Vesten selv.

Hvis USA søgte at trække sig tilbage fra verden uden for dets grænser og fjernede sin hånd fra følsomme spørgsmål, så ville muslimerne ikke bekymre sig om, hvorvidt den var en progressiv, demokratisk eller sekulær nation eller ikke.

Uoverensstemmelsen mellem os og det amerikanske samfund handler ikke om retfærdighedsværdier eller valg af friheder. Værdier, som vi ser det, er af to typer. Først er der de grundlæggende menneskelige værdier, der deles af alle mennesker, værdier, som er i harmoni med menneskets medfødte natur, og som vores religion kalder os til. Så er der de værdier, som er særlige for et givet samfund. Dette samfund vælger disse værdier og giver dem fortrinsret. Vi ønsker ikke at tvinge dette samfund til at opgive dem, da vores religion lærer os, at der ikke er tvang i religionen.

Det siger sig selv, at en række af disse værdier er sociale præferencer, der er afledt af deres givne miljø.

Ligeledes kan vi ikke acceptere, at andre kan tvinge os til at ændre vores værdier eller nægte os retten til at leve efter dem. Vi ser det som vores ret – og en ret for ethvert folk – at gøre det klart for andre, hvad vi tror, for at fremme en bedre forståelse mellem mennesker på Jorden, skabe fred i verden, og give muligheder for dem, der søger sandheden.

USA er, på trods af dets bestræbelser på at skabe FN med dens Verdenserklæring om Menneskerettighederne og andre lignende institutioner, blandt de mest fjendtligt indstillede nationer over for disse institutioners målsætninger og over for værdierne om retfærdighed og sandhed. Dette fremgår tydeligt af USA's holdning til det palæstinensiske spørgsmål og dets urokkelige støtte til den zionistiske besættelse af palæstinensisk jord og dets retfærdiggørelse af alle de zionistiske handlinger, der er i strid med resolutioner, vedtaget af FN. Det ses tydeligt i, hvordan Amerika forsyner Israel med de mest avancerede våben, som bliver vendt mod kvinder, børn og gamle mænd, og med hvilke de destruerer menneskers hjem. Samtidig kan vi se, at Bush-administrationen mobiliserer sine militære styrker og forbereder sig på krig mod andre lande som Irak, idet den begrunder sine handlinger med påstanden om, at disse lande begår krænkelser af menneskerettighederne og opfører sig aggressivt over for deres naboer.

Denne adfærd skaber i andre et mentalt billede af USA som en nation, der hverken respekterer internationale organisationer eller de moralske principper, som demokratiet hviler på.

En række af de værdier, der nævnes af de amerikanske tænkere, er ikke udelukkende amerikanske værdier. De kommer fra mange kilder og repræsenterer bidrag fra mange civilisationer, blandt dem den islamiske civilisation. Muslimer, og mange andre ud over verden, kan ikke få øje på disse værdier i Amerika, fordi disse værdier effektivt skjules af USA's handlinger. De ideelle omstændigheder for samarbejde vil ikke blive realiseret, så længe den amerikanske civilisation lever i evig frygt for at blive svag eller miste sit greb om verden, og konstant er optaget af at forhindre andre i at udvikle sig, især landene i den såkaldt tredje verden.


Islam og sekularisme

Underskriverne af det amerikanske brev fokuserede på nødvendigheden af at adskille kirke og stat, og de anså dette for at være en universel værdi, som alle Jordens nationer burde indføre. Vi muslimer har en anden tilgang til problemet om forholdet mellem religion og stat. Vores forståelse er at beskytte flertallets vilje og dets rettigheder og samtidig beskytte mindretallets rettigheder. Islam er en omfattende religion, der har særlige love, som behandler alle aspekter af livet. Det er vanskeligt for en nation at blive respekteret og taget alvorligt af befolkningen i et islamisk miljø uden at indføre denne religions love i almindelighed. Statens forening med religionen betyder ikke en krænkelse af særlige behov hos de mindretal, der lever inden for dens grænser, eller at de tvinges til at opgive deres religion og konvertere til islam. Tanken om, at der ikke er tvang i religionen, er solidt forankret i den muslimske tankegang og er klart formuleret i Koranen. Adskillelse af kirke og stat, som de amerikanske tænkere opfordrer til i deres brev, viser en manglende forståelse af, hvordan religionen fungerer som et formativt grundlag for kulturen i islamiske samfund. Vi ser sekularisme som uanvendelig for muslimske samfund, fordi den nægter medlemmerne af disse samfund retten til at indføre de generelle love, der former deres liv; desuden krænker den deres vilje under påskud af at ville beskytte mindretallene. Det er ikke indlysende, at en beskyttelse af mindretallets rettigheder bør ske ved at krænke rettighederne for flertallet. Vi mener, at et religiøst mindretal reelle bekymring må være beskyttelsen af dets rettigheder og ikke en krænkelse af flertallets rettigheder, da indgreb i flertallet rettigheder ikke er befordrende for den sociale stabilitet og fred, mens mindretallets rettigheder i muslimske samfund er beskyttet.

Vi tror, at islam er sandheden, selv om det ikke er muligt for hele verden at være muslimsk. Det er hverken muligt for os at tvinge andre til at tænke som vi gør, eller i overensstemmelse med islamisk lov at gøre dette, hvis vi var i stand til det. Dette er et personligt valg i islamisk lov. Det, vi skal gøre, er, at forklare islams budskab, som er en vejledning og en forbarmelse for hele menneskeheden. Men vi er ikke indifferente over for de fornødenheder, der er en følge af den nuværende situation for menneskeheden og for behovet for at fjerne de skranker, der forhindrer folk i at få en korrekt forståelse islams budskab, så de kan, hvis de vælger det, slutte sig til den af egen fri vilje.

Muslimerne har ret til at holde fast ved deres religion, dens værdier og dens lære. Dette er et valg, som det vil være vanskeligt at forsøge at nægte dem. Ikke desto mindre er det, vi præsenterer, en moderat og afbalanceret forståelse og vi fortsætter med at udbrede den; Vesten vil så komme til at se, at den er meget anderledes end de forestillinger, de har om islam. Det vil sige, hvis Vesten virkelig er villig til at give os, vores religion og vore evner den rette anerkendelse, eller i det mindste er villige til at studere kendsgerningerne om vores religion og vore værdier på en rationel og objektiv måde.

Islam er ikke en fjende af civilisation, men den afviser at udnytte begrebet civilisation til brug for negative mål. Ej heller er Islam en fjende af menneskerettigheder og frihedsrettigheder, men den afviser at forvandle friheder og rettigheder til et redskab for konflikt, ligesom den afviser at forlade sig på en begrænset kulturel vision, som om den var en universel lov, der generelt skal påføres alle, om nødvendigt med magt. At fortsætte med at insistere på denne vision, selvom den fremstilles som religiøst tolerant, er ikke mindre ekstremt end, hvad der foregår i disse radikale religiøse grupper.

Undertrykkelse af andre betyder nødvendigvis, at et valg til fordel for konflikt har fundet sted. Den er en katalysator, der opflammer modstandskraften og skaber forhold, hvor der kun skal lidt til, før andre påføres skade. Vesten er nødt til at indse, at ødelæggelse er det mindst teknologiafhængige produkt i verden. Den kan produceres på utallige måder. Dette vil afføde flere former for radikalisme inden for alle samfund, herunder dem, der adskiller kirke og stat. Disse kan faktisk vise sig at være de dygtigste udøvere af denne type ekstremisme.


Den retfærdige krig og terrorisme

Vesten taler ofte om problemet med terrorisme og radikalisme. Efter vores opfattelse er dette et alvorligt problem for verden og en række foranstaltninger skal træffes for at håndtere det. Samtidig ønsker vi at understrege følgende punkter, der for os forekommer meget rimelige:

For det første, radikalisme er ikke i sig selv bundet til religion. Radikalisme kan tage mange former, politiske, økonomiske eller ideologiske. Disse bør gives den samme grad af opmærksomhed, fordi de søger at nedbryde de moralske principper og de systemer, der sikrer menneskerettighederne i hele verden.

Religiøs radikalisme er heller ikke begrænset til en bestemt religion. Vi indrømmer, at der er radikale elementer blandt muslimer; vi er også godt klar over, at enhver religiøs trosretning i verden har sine radikale elementer. De, der studerer religiøs tænkning og kultur, vidner om denne kendsgerning. Derfor er det både urimeligt og uretfærdigt, på en irrationel måde at presse på med spørgsmålet om islamisk radikalisme og derefter skride til en form for handling, som yderligere ansporer den, uden at beskæftige sig med alle former for radikalisme i verden, både religiøse og andre.

For det andet, mens vi er klar over, at verden er konfronteret med terrorisme og radikalisering i bred forstand, som vi lige har beskrevet, så bør vi også tage i betragtning, at der er et væld af andre problemer, som verden står over for, med hensyn til rettigheder, friheder og grundlæggende menneskelige behov, som uddannelse, sundhed og ernæring. Alle disse skal løses.

Vi er af den opfattelse, at mange af de ekstremistiske islamiske grupper – som de kaldes – ikke ønskede at være på denne måde, da de lagde ud, men blev tvunget ind i denne kategori af politiske eller militære kræfter eller deres mediemaskineri, der blokerede deres adgang til kanaler, hvor de kunne komme fredeligt til udtryk. Disse magter var i stand til at gøre det af med enhver mulig lejlighed for moderation og at slå til mod folks rettigheder. Dette er hovedårsagen til islamiske bevægelsers og gruppers ekstremisme. Vi er også af den opfattelse, at det samme foregår netop nu under dække af det vestlige program, kaldet Krigen mod Terror.

Stabilitet er grundlaget for rettigheder og friheder over hele verden. Når vi nægter folk stabilitet og tvinger dem til at leve i evig angst, undertrykkelse og elendighed, så bliver de mere tilbøjelige til at handle på en umoralsk og uetisk måde. Bitter virkelighed er, hvad der afgør beslutninger. Desuden er det nogle gange det, der former folks tanker. Når folk må vente i lange tider, uden at deres rettigheder tages op og håndhæves, bliver det meget sandsynligt, at de vil agere på måder, der er vanskelige at forudsige og som fører til ubestemmelige konsekvenser.

Vi for opfordrer alvorligt Vesten til at blive mere åben over for islam, til at se mere alvorligt på dens egne programmer, og optræde med større mildhed over for den islamiske verden. Vi opfordrer dem også til alvorligt at revidere deres holdning til islam og at åbne kanaler for dialog mellem fremtrædende islamiske tænkere, der repræsenterer den brede strøm af islamisk tænkning, og intellektuelle og beslutningstagere fra Vesten.

Det er vigtigt for Vesten at indse, at de fleste islamiske bevægelser over hele den muslimske verden og andre steder i det væsentlige er moderate. Det er nødvendigt at opretholde denne situation. Moderate bevægelser bør have deres rettigheder respekteret. Intet skal have lov til at opflamme krisesituationer af nogen som helst grund. Folk har brug for at kunne opføre sig rationelt og med en følelse af sikkerhed.

Vi er forpligtet til at bekæmpe terrorisme, uanset om den kommer fra muslimer eller andre steder fra. Men så længe sagen føres tilbage til moralske værdier, hvorfor så ikke nævne andre radikale ekstremister? Hvorfor ikke tale om palæstinenserne, der, især i disse dage, er udsat for den mest modbydelige form for terrorisme, der er mulig? Deres byer og flygtningelejre er ved at blive jævnet med jorden, massemord udføres mod dem, og en kvælende belejring bliver pålagt deres uskyldige civile. Dette bliver ikke udført af nogle individer eller hemmelige organisationer. Det bliver udført af staten Israel, et medlem af De Forenede Nationer.

Hvis formålet er at rykke terrorismen op med roden, så er altomfattende krig ikke den rette fremgangsmåde; det er derimod fred og retfærdighed. Verden må søge dette i Palæstina og andre steder.

Terrorisme, ifølge den begrænsede betydning, der bliver brugt i dag, er kun en af formerne for ulovlig aggression, der udføres mod liv og ejendom. Det er umoralsk at sætte fokus på én form for aggression og vende det blinde øje til alle andre, selvom de kan være mere ødelæggende og modbydelige. Dette er et klart tilfælde af selektiv vision og brug af dobbelte standarder.

For det tredje, at brygge konflikter sammen er ikke godt for nogen af parterne. De, der repræsenterer konflikt, er ikke altid de bedste repræsentanter for denne eller hin fraktion. Der er intet bedre end retfærdighed, hensyntagen til folks rettigheder og overholdelse af vore moralske værdier til at fordrive konfliktens spøgelse. Disse principper skal bevares, selv i tider med krig, når vi er tvunget til at følge den vej.

I Vesten anstiftes konflikter af hensyn til og for at beskytte nationale – hvis ikke partipolitiske – interesser, selv på bekostning af andres rettigheder. Sandheden er, at det er denne politik, der skaber farlige trusler mod den nationale sikkerhed, ikke kun i Vesten, men i hele verden, for ikke at nævne de tragiske og umenneskelige forhold, den frembringer.

De mænd over hele verden, der står bag disse konflikter, har, i kraft af deres beslutninger og deres politikker, gødet jorden for masserne, så de vender sig imod dem. Vi skal intelligent overvåge deres adfærd og beskytte vore civile samfund samt rettighederne og sikkerheden for vore folk. Vi må erkende, at det at have konfliktmagere ved magten rundt omkring i verden vil skabe den værste mulige situation for os i den nuværende, samt i de kommende generationer, som vil blive nødt til at se virkningerne af vore personlige beregninger i øjnene. Ja, vi skal være optimistiske, men vi skal også være klare og tydelige i redegørelsen for vore handlinger, og i vurderingen af deres følger.

Den civile sikkerhed er i en farefuld situation over hele verden i skyggen af dette vilde kapløb mellem at skabe konflikter og at udarbejde programmer til at håndtere dem. Vi er nødt til at bevæge os ud over slagordene og indse, at konflikt-politikker i Vesten er i færd med at ødelægge den civile sikkerhed over hele verden i terrorbekæmpelsens navn. Antallet af civile ofre i Afghanistan stiger på grund af amerikanske bombardementer uden at den amerikanske administration viser noget tegn på anfægtelse i forhold til de sæder og værdier, der er forbundet med dens såkaldt "retfærdige krig." I virkeligheden ser det ud som om, at de blot skaber omstændigheder for at give en ny gyldighed til flere konfrontationer her og der. Og hvis Vesten betragter 11. september som en krænkelse af den civile sikkerhed i Vesten, så kan vi dele denne følelse med den, og selv holdningen om at afvise angreb på den civile sikkerhed i hele verden. Men det er vigtigt for Vesten at indse, at den civile sikkerhed i den islamiske verden ikke har kendt til stabilitet i årtier, og at en mængde af hindringerne for etableringen af civil sikkerhed er kommet som følge af vestlig politik og meget muligt på grund af direkte vestlige aktioner.

Det er på tide, vi indser, at brugen af militær magt eller mediernes magt ikke giver nogen reel garanti for fremtiden. Ofte tager tingene en overraskende drejning, og går ud i retninger, der trodser vore skøn. Det er som om, begivenhederne den 11. september demonstrerede usikkerheden ved den slags skøn.

At skabe flere muligheder for dialog og udveksling af ideer, hvor lærde og tænkere kan mødes, er derfor, efter vores mening, alternativet til voldens og ødelæggelsens sprog. Dette er, hvad der tvinger os til at skrive dette brev og deltage i denne diskussion.


Underskrivere

Dr. Ibrahim b. Muhammad al-Shahwan
Associate Professor at the School of Agriculture, King Sa`ud University

Dr. Ibrahim b. Hamad al-Rayyis
Member of the Teachers Board, King Sa`ud University

Dr. Ibrahim al-Fayiz
Associate Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Ibrahim b. Salih al-Salamah
School of Agriculture, King Sa`ud University

Dr. Ibrahim Abd Allah al-Lahim
Professor of Hadîth Studies, AL-Imam University

Dr.Ibrahim al-Jam`an
King Fahd Hospital

Ibrahim b. Abd al-Rahman al-Bulayhi
Author

Dr. Ibrahim b. Abd Allah al-Duwayyish
Islamic Worker and Member of the Teachers Board, Teachers' College

Dr. Ahmed b. Said Derbas
PhD. Michigan State University , Associate Professor of Education

Dr. Ahmad al-Umayr
Consultant at King Fahd Hospital

Dr. Ahmad b. Uthman al-Tuwayjiri
Member of the Consultative Council

Dr. Ahmad b. Rashid al-Sa`id
Member of the Teachers Board, King Sa`ud University

Dr. Ahmad b. Ibrahim al-Turki
Professor of Microbiology at the School of Agriculture, King Sa`ud University

Dr. Ahmad b. Muhammad al-Shab`an
Professor of Human Geography, Al-Imam University

Asma al-Husayn
Professor of Psychology, College of Education

Dr. Afrah al-Humaydi
Professor at the Department of Islamic Studies, Girls' College

Dr. Umaymah bint Ahmad al-Jalahimah
Professor of Comparative Religion, King Faysal University

Thamer M. AL Maiman
Author and Journalist

Jamil Farsi
MS. Management, San Diego, California and Jeweler

Dr. Jawahir bint Muhammad b. Sultan
Lecturer and Education Director

Jawahir bint Abd al-Rahman al-Juraysi
Education Director

Jawahir bint Muhammad al-Khathlan
Directorate of Girls' Education

Dr. Hasan al-Qahtani
Consultant, King Fahd Hospital

Dr. Hasan b. Salih al-Humayd
Former Professor of Qur'anic Studies, Al-Imam University

Dr. Hamad b. Ibrahim al-Haydari
Professor of Islamic Law, Al-Imam University

Hamad b. Abd al-Aziz b. Abd al-Muhsin al-Tuwayjiri
Businessman

Dr. al-Sharif Hamzah al-Fa`r
Professor at the School of Islamic Law, Umm al-Qura University

Dr. Khalid al-Qasim
Professor at the Department of Islamic Studies, King Sa`ud University

Dr. Khalid b. Abd al-Rahman al-Ujaymi
Assistant Professor of Arabic Language, Al-Imam University

Dr. Khalid b. Abd Allah al-Duwish
Professor of Electrical Engineering, King Sa`ud University

Dr. Khadijah Abd al-Majid
Saudi Intellectual

Dr. Khalid b. Muhammad al-Sulayman
Professor of Mechanical Engineering at the King Abd al-Aziz City of Science and Technology

Dr. Khalid b. Fahd al-Awdah
Professor of Educational Theory, Al-Imam University

Khalid b. Nasir al-Rudayman
Professor at the School of Agriculture, King Sa`ud University

Dr. Khalid b. Ali al-Mushayqih
Professor of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Riyad b. Muhammad al-Musaymiri
Professor at the School of Theology, al-Imam University

Dr. Ruqayyah al-Muharib
Professor at the Department of Islamic Studies at the Girls' College

Dr. Rashid al-Ulaywi
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Zaynab al-Dakhil
Professor at the School of Theology, Al-Imam University

Suhaylah Zayn al-Abidin
Author

Dr. Sa`d b. Abd al-Karim al-Shadukhi
Professor of Education, Al-Imam University

Dr. Salem Ahmad Sahab
PhD. Mathematics 1981, Colorado State University, and Weekly Columnist, al-Madinah Newspaper, Jeddah

Dr. Soad Jaber
Associate Professor of Pediatrics at the School of Medicine, King Abd al-Aziz University, Jeddah

Dr. Sa`id b. Nasir al-Ghamidi
Professor of Theology, King Khalid University

Dr. Sulayman b. Qasim al-Id
Professor at the Department of Islamic Studies, King Sa`ud University

Dr. Sami al-Suwaylim
Member of the Islamic Law Commission, al-Rajhi Banking and Investment Corporation

Sa`ud al-Fanaysan
Professor of Qur'anic Studies and Former Dean of the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Sa`ud b. Khalaf al-Dihan
Researcher at the King Abd al-Aziz City for Science and Technology

Sami al-Majid
Member of the Teachers Board at the School of Islam Law, Al-Imam University

Salman b. Fahd al-Oadah
Former Member of the Teachers Board at the School of Theology, al-Imam University and General Director of the IslamToday Website

Dr. Sultan b. Khalid b. Hithlin
Professor of Islamic Studies, King Fahd University

Sarah bint Muhammad al-Khathlan
Author and Poet

Sulayman b. Ibrahim al-Rushudi
Attorney and Former Judge

Dr. Sulayman b. Abd al-Aziz al-Yahya
Dean of the School of Agriculture and Veterinary Medicine, King Sa`ud University

Dr. Sulayman al-Rushudi
King Abd al-Aziz City for Science and Technology

Sulayman al-Majid
Judge at al-Ahsa Court of Law

Dr. Safar b. Abd al-Rahman al-Hawali
Former Head of the Department of Theology, Umm al-Qura University

Dr. Salih Muhammad al-Sultan
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Salih b. Sulayman al-Wuhaybi
Associate Professor at the School of Arts, King Sa`ud University and Associate General Director, World Assembly of Muslim Youth

Dr. Salih b. Abd Allah al-Lahim
Professor of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Salih b. Abd al-Aziz al-Tuwayjiri
Professor of Theology, Al-Imam University

Tariq b. Abd al-Rahman al-Hawwas
Professor of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Ayid b. Abd Allah al-Qarni
Former Professor of Hadîth Studies, Al-Imam University

Dr. Abdul Mohsin Helal
PhD. International Relations, Umm al-Qura University, Mecca

Dr. Abdullah S. Mannaa
Author, Publisher, and Former Editor-in-Chief, "IQRAA" and "AL-A'LAMWAL-ITISAL" Magazines

Dr. Omar A. Kamel
Saudi Author and Researcher

Omar Jastaneyeh
Journalist

Abd al-Aziz b. Muhammad al-Qasim
Attorney and Former Judge

Abd Allah b. Abd al-Aziz b. Abd al-Muhsin al-Tuwayjiri
Businessman

Dr. Abd al-Aziz Nasir al-Sibih
Associate Professor of Psychology, al-Imam University

Dr. Abd al-Aziz b. Ibrahim al-Shahwan
Professor and Former Dean of the School of Theology, Al-Imam University

Dr. Abd Allah b. Wukayyil al-Shaykh
Professor of Hadîth Studies at the Department of Prophetic Traditions, Islamic Theological College

Dr Abd al-Wahhab b. Nasir al-Turayri
Former Professor at the Islamic Theological College and Academic Director of the IslamToday Website

Dr. Abd Allah al-Khalaf
Assistant Professor at the Institute of Public Administration, Riyadh

Dr. Awad b. Muhammad al-Qarni
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Imran al-Imrani
University Professor

Dr. Abd al-Rahman b. Abd Allah al-Shumayri
Professor at the School of Islamic Law, Umm al-Qura University

Dr. Ali Ba Dahdah
Professor at the Department of Islamic Studies, King Abd al-Aziz University

Abd al-Karim al-Juhayman
Author and Journalist

Dr. Abd al-Karim b. Ibrahim al-Sallum
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Abd al-Rahman al-Zunaydi
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Abd Allah b. Ibrahim al-Turayqi
Professor at the School of Islamic law, Al-Imam University

Dr. Umar al-Mudayfir
Head of the Department of Psychiatry, King Fahd Hospital

Dr. Abd al-Aziz b. Nasir al-Mani
Professor of Arabic Literature at the Department of Arabic Language Studies, King Sa`ud University

Dr. Abd Allah b. Nafi Al Shari
Professor of Psychology Former Trustee, King Sa`ud University and President of al-Nafi Office for Academic Counseling

Dr. Abd al-Rahman b. Hadi al-Shamrani
Assistant Professor at the School of Arts, King Sa`ud University

Dr. Abd Allah al-Hajjaj
Consultant, King Fahd Hospital

Dr. Abd Allah b. Saud al-Bishr
Member of the Teachers Board, King Sa`ud University

Dr. Abd al-Aziz b. Ibrahim al-Amri
Professor of History, Al-Imam University

Abd al-Aziz al-Wushayqri
Justice at the Supreme Court, Riyadh

Dr. Abd al-Aziz al-Fadda
Consultant, King Fahd Hospital

Dr. Abd al-Rahman b. Abd al-Latif al-Usayl
Professor of International Relations, King Fahd University

Dr. Abd Allah b. Abd al-Aziz al-Yahya
Assistant General Director of Islamic Propagation

Dr. Abd Allah al-Zayidi
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Abd al-Rahman b. Abd al-Aziz al-Mujaydil
Member of the Teachers Board at the School of Theology, Al-Imam University

Dr. Abd al-Qadir b. Abd al-Rahman al-Haydar
School of Medicine, King Sa`ud University

Dr. Abd Allah b. Abd al-Karim al-Uthaym
Professor of Educational Development, Al-Imam University

Dr. Abd Allah b. Ali al-Ju`aythin
Former Professor of Hadîth Studies, Al-Imam University

Dr. Umar Abd Allah al-Suwaylim
Assistant Professor of Electrical Engineering at the School of Engineering, King Fahd University of Petroleum and Minerals

Abd Allah b. Abd al-Rahman al-Jibrin
Former Member of the Council for Legal Rulings

Dr. Abd al-Rahman b. Abd Allah al-Jibrin
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Abd al-Rahman b. Salih al-Khalifah
Professor at the School of Agriculture, King Sa`ud University

Dr. Abd Allah b. Hamad al-Sakakir
Professor of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Abd al-Aziz b. Salih al-Sam`ani
Professor of Linguistics, Technology College

Fayez Saleh Jamal
Journalist, al-Nadwah Newspaper and al-Madinah Newspaper

Dr. Fahd b. Muhammad al-Rumayyan
Professor at the School of Agriculture, King Sa`ud University

Dr. Fahd b. Salih al-Fallaj
Professor at the School of Technology, Indiana University of Pensylvania

Dr. Lulu'ah al-Matrudi
Professor at the School of Islamic Law, Al-Imam University

Muhammad b. Marzuq al-Mu`aytiq
Former Appellate Judge and Chief Justice, Al-Zulqa Court of Law

Muhammad b. Salih al-Ali
Member of the Teachers Board, Al-Imam University

Muhammad b. Abd al-Aziz b. Abd al-Muhsin al-Tuwayjiri
Businessman

Mohammad Salahuddin Aldandarawi
Jounalist and Publisher

Dr. Muhammad b. Salih al-Fawzan
Professor of Qur'anic Studies, Teachers College

Dr. Mohammad Saeed Farsy
PhD. Architectural Engineering and Former Mayor of the City of Jeddah

Mohamed Said Tayeb
Attorney, Publisher, and Political Activist

Muhammad b. Abd al-Aziz al-Amir
Justice at the Jeddah Court of Law

Muhammad b. Sulayman al-Mas`ud
Justice at the Jeddah Court of Law

Dr. Muhammad b. Ahmad al-Salih
Professor of Graduate Studies at the School of Islamic Law and Member of the Academic Board, Al-Imam University

Muhammad b. Salih al-Duhaym
Judge at al-Layth Court of Law

Muhammad b. Hamad al-Mini
Member of the Teachers Board at the School of Agriculture, King Sa`ud University

Dr. Muhsin b. Husayn al-Awaji
Associate Professor of Education and Founder/Director of al-Muntada al-Wasatiyyah

Dr. Muhammad b. Sulayman al-Sudays
Professor of Arabic Literature at the Department of Arabic language Studies, King Sa`ud University

Dr. Muhammad b. Abd al-Rahman al-Hudayf
Author, Scholar, and Former Member of the Teachers Board, King Sa`ud University

Dr. Mani b. Hammad al-Juhani
Member of the Consultative Council and General Director, World Assembly of Muslim Youth

Dr. Marzuq b. Sunaytan b. Tinbak
Professor of Arabic Literature, School of Arts, King Sa`ud University

Dr. Mansur b. Ibrahim al-Hazimi
Professor of Contemporary Arabic Literature, King Sa`ud University

Dr. Malik b. Ibrahim al-Ahmad
Member of the Teachers Board, King Sa`ud University

Dr. Muhammad b. Sa`ud al-Bishr
Member of the Teachers Board, Al-Imam University

Dr. Muhammad b. Nasir al-Ja`wan
Founder and Director of the Hunayn School

Muna bint Ibrahim al-Mudayhish
Lecturer at the School of Arabic Language, Al-Imam University

Muhammad b. Salih b. Sultan
Chief of Administration, al-Yamamah Institute of Journalism

Mahdi al-Hakami
University Professor and Regional Director of the World Assembly of Muslim Youth, Jizan

Dr. Muhammad al-Wuhaybi
Professor of Theology, King Sa`ud University

Dr. Muhammad Umar Jamjum
Professor of Civil Engineering and former General Secretary, King Abd al-Aziz University

Dr. Muhammad Umar Zubayr
Former General Director, King Abd al-Aziz University

Dr. Muhammad b. Abd Allah al-Shamrani
Professor of Islamic Law, King Sa`ud University

Dr. Muhammad Abd al-Latif
Consultant, King Fahd Hospital

Dr. Muhammad al-Zuwayyid
Consultant, King Fahd Hospital

Dr. Muhammad b. Sulayman al-Barrak
Al-Imam University

Dr. Muhammad al-Urayni
Consultant, King Fahd Hospital

Dr. Muhammad b. Abd Allah al-Muhaymid
Former Head of the Department of Islamic Law, Al-Imam University

Dr. Muhammad Abd al-Aziz al-Awhali
Associate Professor of Physics, School of Science, King Fahd University of Petroleum and Minerals

Dr. Muhammad b. Sulayman al-Fawzan
Professor of Hadîth Studies, Al-Imam University

Dr. Muhammad b. Ali al-Suwid
Chairman of the English Department, Al-Imam University

Dr. Nora Khaled Alsaad
Assistant Professor at the School of Arts, Department of Social Sciences, King Abd al-Aziz University

Nurah bint Abd al-Aziz al-Khariji

Dr. Nasir b. Sa`d al-Rashid
Professor of Arabic Literature, King Sa`ud University

Dr. Nasir b. Masfar al-Zahrani
Member of the Teachers Board, Umm al-Qura University

Dr. Nasir b. Abd al-Karim al-Aql
Professor of Theology, Al-Imam University

Dr. Nabih b. Abd al-Rahman al-Jabr
Professor at the Department of Accounting, Al-Imam University

Dr. Nasir b. Sulayman al-Umar
Former Professor of Qur'anic Studies, Al-Imam University

Dr. Yusuf al-Ulah
Consultant, King Fahd Hospital

Ahmad b. Abd al-Rahman al-Suwayyan
Editor-in-Chief, Al-Bayan MagazineOversættelse: Bombadillo